• +45 77 345 347
  • kontakt[at]globeaupairforsikring.dk

 

FORSIKRINGSBETINGELSER

Åbn som pdf i stedet

 

 FORSIKRINGSBETINGELSER
Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring og Årsafbestillingsforsikring

1. Akut sygdom
2. Hjemtransport
3. Sygeledsagelse
4. Tilkaldelse
5. Akut tandbehandling
6. Forsikring af bagage og ejendele
7. Bagageforsinkelse
8. Forsinket fremmøde
9. Rejsedokumenter
10. Privatansvarsforsikring
11. Retshjælp i udlandet
12. Hjemkaldelse
13. Tabte rejsedage
14. Fysioterapi
15. Krisehjælp
16. Evakuering
17. Selvrisikodækning
18. Afbestillingsdækning (Tilvalg)
19. Generelle bestemmelser

For alle dækningerne gælder de nedenfor ”INDLEDENDE BESTEMMELSER”, ”DEFINITIONER”, ” PROCEDURE I TILFÆLDE AF SKADER” samt ”GENERELLE BESTEMMELSER”, som en integreret del af policen.
INDLEDENDE BESTEMMELSER
Ved sygdom og ulykkestilfælde ved rejser i EU/EØS og Schweiz skal den forsikrede i videst muligt omfang benytte sig af det blå EU sygesikringskort som giver ret til nødvendig behandling på sygehus mv. som er tilsluttet det pågældende lands almindelige sundhedssystem.

Definitionerne
Definitionerne er en del af betingelserne og gælder uanset hvilken sproglig form af ordet/begrebet, der bliver anvendt. De ord, der er defineret, er skrevet med kursiv.
Akut syg/sygdom
Ved 'akut syg/sygdom' forstås en sygdom, der opstår pludseligt i forsikringsperioden. Det er en betingelse, at der ikke har været sygdomssymptomer før forsikringen er trådt i kraft.
Akut tandbehandling
Ved 'akut tandbehandling' forstås en behandling, som er nødvendig at foretage med det samme for at lindre smerte. Specielbehandling, kroner og lignende kan kun udføres efter særlig aftale med selskabet.
Bagage
Med bagage menes dine private ejendele beregnet til personlig brug eller ejendele, som du har lånt inden afrejsen, og som medbringes på rejsen med henblik på personlig brug. Både ejendele som forsikrede har medtaget hjemmefra, købt og fået på rejsen er omfattet.
Bjergbestigning

F.eks. klatring på klipper og is uanset højde samt aktiviteter, hvor der bliver brugt reb, crampons, steigeisen og andet specialudstyr. Aktiviteter på bjerge over 4.000 meters højde bliver betragtet som bjergbestigning uanset udstyr
Dagsandel
Med dagsandel forstås rejsens pris divideret med antallet af overnatninger. Rejsens pris er den pris den forsikrede har betalt forud for rejse, kost og logi, eksklusive flyafgifter.

Ekspeditioner
Rejser til et uberørt eller ukendt område, fx polarområderne, ture over indlandsisen og ikke udforskede områder i regnskove
Geografisk Dækningsområde
Forsikringen findes med 2 dækninger, og det valgte dækningsområde fremgår af policen:
Udvidet Europa (ikke oversøiske landområder) består af følgende lande:
Albanien, Andorra, Azorerne, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, De Kanariske Øer, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland/Nederland, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Kanaløerne, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Madeira, Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (England, Nordirland, Skotland, Wales), Sverige, Tjekkiet, hele Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.
Verden:
Alle lande
Gruppe
Med ”gruppe” menes personer, som ikke er familie, da de ikke har et slægtsforhold til hinanden. Det kan eksempelvis være venner eller kollegaer.
Husstand
Med ”Husstand” menes forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever og disse børn/fællesbørn herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, Vi sidestiller et bofælleskab bestående af højst 2 personer med et fast parforhold. For at være omfattet af forsikringen, skal de nævnte personer være tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens helårsadresse.
Logerende er ikke dækket af forsikringen.
Indbrudstyveri
Ved 'indbrudstyveri' forstås tyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Det er en betingelse, at der er tydelige tegn på opbrud. Tyveri fra motorkøretøj, tog, fly, bus, båd/kahyt, campingvogn eller telt regnes ikke for indbrudstyveri.
Indskrevet Bagage
Ved 'indskrevet bagage' forstås bagage indleveret i flyselskabets varetægt.
Medrejsende/rejseledsager
Ved 'medrejsende/rejseledsager' forstås en person som er dækket af nærværende forsikring eller anden Globe Rejseforsikring med samme dækning som forsikrede.
Det er en betingelse at medrejsende/rejseledsageren har samme rejseperiode som forsikrede, dvs. samme udrejse- og hjemkomstdato.
Nærtbeslægtede
Ved nærtbeslægtede menes bror, søster, forældre, bedsteforældre, eller stedforældre
Rejseomkostninger
Med rejseomkostninger og rejsens pris menes det beløb der i forvejen, inden rejsen, betales for rejse, kost og logi. Højeste erstatningsbeløb er DKK 30.000 per forsikrede og totalt DKK 100.000 per familie/gruppe. Præmien for rejse- eller afbestillingsforsikring købt i forbindelse med rejsen medregnes ikke i rejsens pris og erstattes således ikke.
Skisport

Ved skisport forstås at du står på ski eller snowboard
Uventede eller pludselige og uforudsete hændelser
Uventet eller pludselig og uforudset er begivenheder, som man rimeligt ikke bør forvænte skal indtræffe. Det er således ikke tilstrækkeligt med en hændelse, der er uventet for forsikringstageren, med mindre hændelsen objektivt set er uventet. At sove over sig er eksempelvis ikke en uventet hændelse.

Procedure i tilfælde af skader
I tilfælde af akut behov for hjælp kontaktes SOS International´s alarmcentral døgnet rundt på: +45 38 48 92 89. I alle tilfælde hvor forsikrede gør krav gældende i henhold til en eller flere af dækningerne indeholdt i forsikringen, gælder det, at forsikrede skal fremskaffe dokumentation for skaden og erstatningskravet. Se ”Procedure i tilfælde af skader” under hver dækning.
I tvivlstilfælde kan GLOBE Rejseforsikrings kundeservice kontaktes for råd og vejledning på til. +45 77 340 640

Forsikringen gælder for:

1 person eller 2 personer eller Husstand (fremgår af policen)

Ved husstand er følgende dækket:
Forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever og disse børn/fællesbørn herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, Vi sidestiller et bofælleskab bestående af højst 2 personer med et fast parforhold. For at være omfattet af forsikringen, skal de nævnte personer være tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens helårsadresse.
Logerende er ikke dækket af forsikringen.
Logerende er ikke omfattet af forsikringen

For at være omfattet af forsikringen skal de nævnte personer være tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens helårsadresse.
Ugifte børn under 21, der bor udenfor hjemmet.
Det er en betingelse af barnet ikke er fyldt 21 år på tidspunktet for afrejsen og ikke lever i fast parforhold eller har fastboende børn hos sig
Delebørn
Forsikringstagerens samt den nuværende ægtefælles eller samlevers delebørn er omfattet af forsikringen, hvis barnet rejse med et medlem af husstanden. Det er en betingelse, at barnet ikke er fyldt 21 på afrejsetidspunktet for afrejsen. Barnet må hverken leve i fast parforhold, eller have fastboende børn hos sig.

Det er en betingelse af forsikrede har folkeregisteradresse i Danmark og rejsen udelukkende er en privat ferierejse. Hvis der er en kombination af privat og erhvervsrejse - så er der ikke dækning.

Forsikringsperiode (fremgår af policen)
Årsrejseforsikring 12 mdr
Forsikringen gælder fra den dag, hvor forsikringen træder i kraft og indtil næste hovedforfald. Forsikringens omfang og forsikringstiden fremgår af policen. Indenfor forsikringsperioden, som udgør 12 måneder, dækker årsrejseforsikringen alene rejser op til 30 dages varighed. Såfremt det fremgår af policen, kan dækningsperioden dog udvides til at dække mere end 30 dage. Forsikringen træder i kraft, når forsikrede forlader sin bopæl, for at påbegynde rejsen og ophører, når forsikrede kommer hjem til sin bopæl efter rejsens afslutning, forudsat at disse tidspunkter ligger inden for den periode, der fremgår af policen.
Medlemmer af Ældresagen
Med en Globe Årsrejseforsikring er du gratis forsikret for én årlig arrangeret rejse, af helt op til 60 dages varighed.(Årsrejseforsikringen dækker dig standard på alle rejser op til 30 dages varighed.
Med arrangeret rejse forstås, at rejsen skal være købt hos et rejsebureau eller rejseselskab, eller at rejsen foregår til et rejsemål som ikke er permanent adresse, eller et tilbagevendende rejsemål for forsikringstageren, fx. et sommerhus i Frankrig, eller en franchise bolig i Thailand, som forsikringstageren har ejerskab af, eller benytter tilbagevendende
Det er en betingelse, at dækningen er anmeld til Globe Rejseforsikring inden afrejse. Foretages på www.globerejseforsikring.dk/aeldresagen
Det er ligeledes en betingelse at årsrejseforsikringen er i kraft i den forlængede dækningsperiode.
Hvis du af medicinske årsager forlænger dit ophold udover forsikringens gyldighedsperiode, forlænges forsikringstiden automatisk for så lang tid, dog højst i ti dage, som kræves for at du kan kontakte Globe Rejseforsikring for at få en forlængelse.
Enkeltrejseforsikring
Forsikringens omfang og forsikringstiden fremgår af policen. Forsikringen træder i kraft, når forsikrede forlader sin bopæl, for at påbegynde rejsen og ophører, når forsikrede kommer hjem til sin bopæl efter rejsens afslutning. Hvis du af medicinske årsager forlænger dit ophold udover forsikringens gyldighedsperiode, forlænges forsikringstiden automatisk for så lang tid, dog højst i ti dage, som kræves for at du kan kontakte Forsikringsselskabet for at få en forlængelse
Hvis du af medicinske årsager forlænger dit ophold udover forsikringens gyldighedsperiode, forlænges forsikringstiden automatisk for så lang tid, dog højst i ti dage, som kræves for at du kan kontakte Globe Rejseforsikring for at få en forlængelse.

Geografiske dækningsområde (fremgår af policien):
- Europa eller
- Verden

Årsafbestillingsforsikring (Tilvalgsdækning)
- Rejser til udlandet
Dækningen træder i kraft fra det tidspunkt du bestiller din rejse, dog tidligst når depositum er betalt. Hvis du køber din forsikring efter du har bestilt og betalt depositum for rejsen, er du ikke dækket.
Dækningen ophører når du forlader din private bopæl, eller dit opholdssted i Danmark for at påbegynde rejsen.
Forsikringen dækker ikke hvis den træder i kraft mindre end 14 dage før du skal rejse.
-Rejser i Danmark
Dækningen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor du bestiller din feriebolig, eller dig højskoleophold i Danmark, dog tidligst når depositum er betalt. Hvis du køber din forsikring, efter du har bestilt og betalt depositum for ferieboligen, eller højskoleopholdet, er du ikke dækket.
Dækningen ophører, når du efter lejeaftalen overtager ferieboligen, eller påbegynder højskoleopholdet.
Forsikringen dækker ikke hvis den træder i kraft mindre end 14 dage før du overtager ferieboligen eller påbegynder dit højskoleophold.

REJSEFORSIKRING

Omfang:
1. Akut sygdom
1.1 Forsikringssum Erstatningen under denne dækning er ubegrænset.
1.2 Dækningsomfang
I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejser i udlandet, dækker forsikringen sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til:
Behandling af autoriseret læge
Lægeordineret ophold på hospital efter normale takster for semi-private (tosengsstue) eller intensivafdeling
Lægeordineret medicin
Ambulancetransport til og fra behandlingsstedet
Sygetransport til nærmest egnede behandlingssted efter beslutning fra SOS Internationals læge
Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn indtil 12 uger før forventet fødselstidspunkt
Telefonopkald, transport, læsestof m.v. med maks. DKK 500 i tilfælde, hvor forsikrede er hospitalsindlagt mindst 24 timer
En eventuel forlængelse af rejseforsikringen i tilfælde hvor forsikredes hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden, indtil hjemrejse ud fra en lægelig vurdering kan finde sted
Hotelophold samt fortæring efter godkendelse fra SOS International, dersom behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant
Hotelophold samt fortæring efter godkendelse fra SOS International efter endt hospitalsindlæggelse, og indtil hjemrejse eller hjemtransport kan finde sted
Hotelophold samt fortæring, indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af lægelige årsager, og såfremt forsikrede ikke er blevet hjemtransporteret og kontakt til SOS International
1.3 Undtagelser
Der er følgende undtagelser til dækningens omfang: Forsikringen dækker ikke udgifter til:
Behandling af et før afrejsen kendt behandlingsbehov
Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse
Vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol eller ændret medicinering
Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis forsikrede:
Ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om forsikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret
Er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling
Er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling
Er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg
Kontrol og behandling herunder medicin til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret
Behandling af AIDS-diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen,
Ikke-lægeordineret medicin (=medicin der ikke er blevet ordineret af læge)
Omkostninger som har forbindelse med graviditet og som er opstået efter den 28. graviditetsuge. Undtagelsen gælder også omkostninger, som opstår før den 29. uge, hvis de opstår i forbindelse med sådanne rutinemæssige undersøgelser og behandlinger, som normalt kan forventes ved en graviditet.
Provokeret abort
Erstatning, udskiftning eller reparation af tandproteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater
Rekreation eller kurophold
Behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark
Fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når SOS Internationals læge har besluttet, at hjemtransport kan finde sted
Behandling og ophold i udlandet, når SOS Internationals læge har besluttet, at behandling kan afvente ankomst til Danmark
Sygetransport som følge af forsikredes frygt for smittefare,
Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen
Hjemtransport arrangeret af forsikrede, som SOS International ikke ville have haft, hvis selskabet havde formidlet hjemtransporten
Behandling, hjemtransport m.v. som følge af, at forsikrede ikke følger behandlende læges og/eller SOS Internationals læges anvisninger

1.4 Procedure i tilfælde af skader
Det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at forsikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose, samt at forsikrede på anmodning giver forsikringsselskabets læge adgang til alle relevante sygejournaler.
Forsikrede har pligt til at give forsikringsselskabet alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originaldokumenter m.v. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab.
1.4.1 Akut sygdom eller tilskadekomst
I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst kan forsikrede altid kontakte SOS International, som kan betale eller formidle betaling for dækningsberettiget lægebehandling, medicin etc.
1.4.2 Hospitalsophold
Ved hospitalsophold, der formodes at vare over 3 dage, skal anmeldelse ske til SOS Internationals alarmcentral straks efter indlæggelsen (dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen).
1.4.3 Ved dødsfald
Ved dødsfald skal SOS Internationals alarmcentral straks underrettes (dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen). SOS Internationals alarmcentral kan kontaktes hver dag døgnet rundt på: +45 38 48 92 89.

2. Hjemtransport

2.1 Forsikringssum
Erstatningen under denne dækning er ubegrænset.
2.2 Dækningsomfang
I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af paragraf 1. ”Akut sygdom” dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til:
Forsikredes hjemtransport til Danmark, når SOS Internationals læge skønner dette nødvendigt og forsvarligt
Transport til andet egnet behandlingssted
Hjemtransport ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger, f. eks. balsamering og zinkkiste eller udgifter til kremering og/ eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske. Der erstattes maks. med et beløb svarende til, hvad en hjemtransport af afdøde ville koste.SOS International kan kræve, at afdøde hjemtransporteres bl.a. med henblik på obduktion.
Hjemtransport af medrejsende børn under 18 år tilhørende husstanden, dersom begge forældre/alle rejseledsagere bliver hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død.
Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted, hvor forsikrede i henhold til den planlagte rejserute skulle befinde sig.
Hjemrejse i de tilfælde hvor planmæssig hjemrejse er overskredet eller rejseforløb ikke kan genoptages af medicinske årsager. SOS International skal kontaktes.
Undtagelser
Forsikringen dækker ikke udgifter til:
Hjemtransport som følge af forsikredes frygt for smittefare
Ny udrejse eller indhentning af rejserute efter hjemkomst til Danmark
2.3 Procedure i tilfælde af skader
Forsikrede har pligt til at give SOS International alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originale regninger mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab.
Formidles transporten ikke af SOS International dækkes maks. med det beløb, der svarer til de udgifter SOS International ville have haft hvis SOS International havde forestået transporten eller hjemrejsen. Det er endvidere en betingelse, at transporten medicinsk set var nødvendig og forsvarlig.
2.4.1 Hjemtransport
Ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, hvor hjemtransport kan blive aktuel, skal SOS Internationals alarmcentral straks underrettes (på tel. +45 38 48 92 89). Selskabets læge vil sammen med den behandlende læge (hospitalet) træffe afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan.
2.4.2 Ved dødsfald
Ved dødsfald skal SOS Internationals alarmcentral straks underrettes. Alarmcentralen vil sørge for det videre fornødne. SOS Internationals alarmcentral kan kontaktes hver dag døgnet rundt på: +45 38 48 92 89.

3. Sygeledsagelse
3.1 Forsikringssum
Erstatningen under denne dækning er ubegrænset, dog erstattes ekstraudgifter til hotelophold med maksimalt DKK 1.000 pr. dag pr. person og forplejning med maksimalt DKK 250 pr. dag pr. person
3.2 Dækningsomfang
Forsikringen dækker skadetilfælde omfattet af paragraf 1.” Akut sygdom”, hvor forsikrede:
Rammes af akut sygdom eller kommer til skade, og dette af SOS Internationals læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn,
Afgår ved døden eller
Skal hjemtransporteres
I ovenstående tilfælde kan to medrejsende samt forsikredes egne medrejsende børn under 18 år få dækket :
Rimelige ekstraudgifter til hotelophold, dog maksimalt DKK 1. 000 pr. dag pr. person
Rimelige ekstraudgifter til forplejning, dog maksimalt DKK 250 pr. dag pr. person
Ekstra transportudgifter i tilfælde af, at forsikrede skal overflyttes til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres Sygeledsagere og børn transporteres på samme klasse som forsikrede, dog ikke i de tilfælde, hvor transporten finder sted med ambulancefly.
3.3 Procedure i tilfælde af skader
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til SOS Internationals alarmcentral på: +45 38 48 92 89.
Efter hjemkomst sendes de originale regninger for ekstraudgifter til SOS International.

4. Tilkaldelse
4.1 Forsikringssum
Erstatningen under denne dækning er ubegrænset.
4.2 Dækningsomfang
Forsikringen dækker tilkaldelse af to personer der opholder sig i Danmark, såfremt forsikrede:
Rammes af akut alvorlig sygdom eller kommer alvorligt til skade, og dette af SOS Internationals læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 5 døgn I sådanne tilfælde dækkes udgifter til rejse og ophold for op til 2 personer der efter aftale med SOS International kaldes ud til forsikrede.
4.3 Begrænsninger
Dækning af rejseudgifter omfatter transportudgifter, dog maks. ordinært rutefly, økonomiklasse. Dækning af opholdsudgifter omfatter rimelige udgifter til hotel og forplejning i maks. 20 døgn. Det er en betingelse for dækningen, at paragraf 1. ”Akut sygdom” dækker i forbindelse med skadetilfældet.
4.4 Undtagelser
Forsikringen dækker ikke tilkaldelse i de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for sygeledsagelse jf. paragraf 3, eller hvis forsikrede skal hjemtransporteres inden for 3 døgn fra den tilkaldtes udrejse fra Danmark.
4.5 Procedure i tilfælde af skader
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til SOS Internationals alarmcentral på: +45 38 48 92 89, der afgør, om tilkaldelsen kan ske. Efter hjemkomsten sendes originale regninger for de afholdte udgifter til selskabet.

5. Akut tandbehandling
5.1 Forsikringssum
Erstatningen under denne dækning kan maks. udgøre DKK 2.000
5.2 Dækningsomfang
Forsikringen dækker uopsættelig akut tandbehandling på destinationen.
5.3 Procedure i tilfælde af skader
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning skal omgående anmeldes til SOS Internationals alarmcentral på: +45 38 48 92 89 for godkendelse og eventuel garantistillelse. Efter hjemkomsten sendes originale regninger til selskabet.

6. Forsikring af bagage og ejendele
6.1 Forsikringssum
Erstatningen under denne dækning kan maks. udbetales op til DKK 10.000 per person, dog højst DKK 25.000 per husstand i forsikringsperioden, og heraf for kontanter højst DKK 500 per person (per husstand højst DKK 1.500). Hvis det drejer sig om tyveri, indbrud eller røveri kan erstatning for kontanter udbetales op til DKK 1.000 per person (per familie højst DKK 3.000).

6.2 Dækningsomfang
Forsikringen dækker skader på eller tab af din bagage ved en pludselig og uforudset udefra kommende hændelse. Hvis beskadigede ejendele kan repareres, betales der erstatning for reparationsomkostningerne, dog højst med et beløb svarende til ejendelenes værdi. Hvis den stjålne eller beskadigede ejendel indgår i en samling eller på anden vis er en del af en helhed, betales der kun erstatning for det stjålne/beskadigede objekt.
6.3 Agtpågivenhedskrav
For at der skal kunne udbetales fuld erstatning, kræves det, at du udviser agtpågivenhed over for dine ejendele og ikke udsætter dem for unødvendige risici for at blive beskadiget eller stjålet. Bl.a. skal døre og vinduer altid være forsvarligt lukkede og låste. Ejendele, som er tyvetækkelige eller værdifulde, og som du ikke bærer på dig, skal altid være indelåst i en kuffert, skuffe eller lignende. Hvis et værdidepot/pengeskab forefindes, skal dette anvendes. Ejendele, som du bærer med dig, skal være under direkte opsyn og må aldrig efterlades uovervågede selv i meget korte perioder. Tyvetækkelige ejendele er ting med en værdi, som overstiger DKK 1.000 og som størrelsesmæssigt er lette at stjæle, men også at låse inde. Som eksempler kan nævnes:
Genstande helt eller delvist af ædle metaller, ægte perler, ringe, ure, smykker og ædelstene
Mobiltelefoner, kameraer, MP3-afspillere eller lignende (også tilbehør og software til sådanne ejendele)
Computere, DVD-afspillere og andre lignende bærbare spillekonsoller (også tilbehør og software til sådanne ejendele)
Musikinstrumenter • Andre værdifulde ejendele, hvortil regnes enkeltgenstande med en værdi, der overstiger DKK 5.000
I tilfælde af manglende agtpågivenhed eller opsyn der må tilskrives forsikringstageren som groft uagtsomt, kan erstatningen blive nedsat eller helt bortfalde.
6. 4 Undtagne ejendele
Forsikringen gælder ikke for:
Dyr
Våben
Motorkøretøj, campingvogn eller andet anhængerkøretøj, inklusive udstyr
Både eller lignende "flydende transportmidler" (med undtagelse af windsurfing boards)
Fly eller andre "luftfartøjer"
Tilbehør til undtagne ejendele

6.5 Undtagne forsikringsbegivenheder
Forsikringen gælder ikke:
Skader opstået ved slid, slitage, forbrug, selvødelæggelse eller aldersforandringer
Tab der kan opstå som følge af anvendelse af kontokort/kreditkort, telefon-/SIM- kort eller lignende, checks, veksler og udnyttelse af konto, uanset om dette må regnes for at være sket lovligt eller ulovligt
Skader opstået på sportsredskaber under anvendelse
Ejendele som - glemt, mistet eller forlagt, også hvis de senere bliver stjålet - bliver beskadiget som følge af mangelfuld emballering
Overfladiske skader som ikke påvirker anvendeligheden
6.6 Begrænsninger
Ejendele, der er blevet medbragt eller købt under rejsen som gave, erstattes højst med DKK 3.000.
Mobiltelefoner og solbriller erstattes højst med DKK 1.000 per gentand.
Tablets erstattes med højst DKK 2.000 per genstand
Ski og snowboards erstattes højst med DKK 3.000 per skade
6.7 Procedure i tilfælde af skader
Efter hjemkomst sendes beskrivelse af hændelsesforløb, original dokumentation for ekstraudgifter samt i tilfælde af tyveri/indbrud original politianmeldelse til SOS International.
6. 7. 1 Vurdering af beskadigede eller mistede ejendele
Vurdering af beskadigede eller mistede ejendele skal ske under hensyntagen til "alder og brug". Det betyder, at erstatning udbetales i forhold til hvad ejendele af samme alder og i samme stand koster i handel og vandel.
Hvis denne prisfastsættelse af forskellige årsager ikke kan foretages, skal der i forhold til nyprisen på en tilsvarende ejendel foretages en afskrivning for alder og brug med 20 % per år regnet fra det første år efter anskaffelsen.
Konkret betyder det, at hvis genstanden er ældre end et år, skal der foretages en afskrivning på 20 % af, hvad det koster at købe en ny genstand. Er genstanden ældre end to år, afskrives der 40 % etc. Der afskrives aldrig med mere end 50 %.
Der udbetales ikke erstatning for affektionsværdi eller eget arbejde på beskadigede eller mistede ejendele. Genstande helt eller delvist af ædle metaller, ægte perler og ædelstene, antikviteter og kunstværker, ægte tæpper, pelse og pelsværk vurderes særskilt i samråd med fagfolk.

7. Bagageforsinkelse
7.1 Forsikringssum
Erstatningen under denne dækning udgør op til DKK 1.000 pr. påbegyndt døgn. Erstatningen er begrænset til maks. DKK 3.000 pr. begivenhed for hver enkelt forsikret person, og en erstatning tæller med i maks summen i punkt 6. Forsikring af bagage og ejendele

7.2 Dækningsomfang
Forsikringen yder erstatning, hvis indskrevet bagage er forsinket mere end 6 timer i forhold til forsikredes ankomst til et bestemmelsessted uden for Danmark. Forsikringen dækker dokumenterede udgifter til nødvendige erstatningskøb med op til DKK 1.000 pr. påbegyndt døgn.
7.3 Undtagelser
Erstatningskøb der foretages efter at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet er ikke dækket af forsikringen.
7.4 Procedure i tilfælde af skader
Dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet (PIR-rapport (Property Irregularity Report) fra flyselskabet), flybillet/rejsebevis, bagagebevis, købskvitteringer samt dokumentation for hvornår bagagen er modtaget retur sendes til SOS International.

8. Forsinket fremmøde
8.1 Forsikringssum
Erstatningen under denne dækning er begrænset til DKK 25.000. Udgifter til logi og fortæring er begrænset til maks. DKK 2000 pr. person.
8.2 Forsikringens omfang
Forsikringen dækker dokumenterede ekstraudgifter for forsikrede til at indhente den fastlagte rejserute, maks. ordinært rutefly, økonomiklasse, hvis forsikrede, uforskyldt og uforudseeligt møder efter det tidspunkt, som er fastlagt til ud- eller hjemrejsen og derfor ikke kommer med på rejsen som planlagt. Hvis en sådan ikke er mulig samme dag kan forsikrede i stedet få erstatning for dokumenterede udgifter til logi og fortæring med maks. DKK 2000 pr. begivenhed for hver enkelt forsikrede person
Såfremt det ikke kan lade sig gøre at indhente den planlagte rejserute inden halvdelen af rejsens planlagte varighed, erstattes rejsens pris. Ved beregning af rejsens længde medregnes såvel afrejse, som hjemrejsedag.
8.3 Undtagelser
Forsikringen dækker ikke:
På udrejsen hvis rejsen og/eller forsikringen først er købt på afrejsedagen
I forbindelse med flyskift, hvor der ikke min. har været indlagt den officielle mindste transfertid, som er anført i tidstabellen, imellem planlagt ankomst og afgang
Hvis forsikrede har sovet over sig.
8.4 Procedure i tilfælde af skader
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående meldes til SOS Internationals alarmcentral, der afgør om erstatning kan udbetales.

9. Rejsedokumenter
9.1 Forsikringssum
Erstatningen under denne dækning er begrænset til DKK 2.500 og vedrører de udgifter forsikrede pådrager sig under udlandsopholdet.
9.2 Dækningsomfang
Forsikringen dækker udgifter på rejsemålet til genanskaffelse, herunder nødvendig transport, gebyrer, foto, mv. af billetter, pas og kreditkort, såfremt disse bliver stjålet eller beskadiget.
9.3 Undtagelser
Forsikringen dækker ikke glemte, tabte eller forlagte genstande, ligesom tab i forbindelse med misbrug af kreditkort ikke erstattes.
9.4 Procedure i tilfælde af skader
Efter hjemkomst sendes beskrivelse af hændelsesforløb, original dokumentation for ekstraudgifter samt original politianmeldelse i tilfælde af tyveri/indbrud til SOS International.

10. Privatansvarsforsikring
10.1 Forsikringssum
Erstatningen under denne dækning er begrænset til DKK 5.000.000 for personskader, og til DKK 2.000.000 for skader på andres ejendom.
10.2 Dækningsomfang
Hvis du ved uagtsomhed forårsager en person- eller tingskade kan du få refunderet den skadeserstatning du bliver dømt til at betale for personskader og/eller skader på andres ejendom. Forsikringen gælder for dig i din egenskab af privatperson.

Forudsætningen for at få udbetalt fuld erstatning er at du i forvejen giver forsikringsselskabet eller dettes udpegede repræsentant mulighed for at:
Undersøge om der foreligger erstatningspligt eller ej
Forhandle med den, der kræver skadeserstatning
Repræsentere dig under retshandlingerne. Forsikringen står da også for retsomkostningerne.
10.3 Undtagelser
Forsikringen gælder ikke for:
Skader, som du har forvoldt ved forsæt, eller i forbindelse med at du har begået en kriminel handling
Kontraktmæssig erstatningspligt eller skader, som du kan gøres ansvarlig for som ejer af ejendom, lejlighed eller indehaver af beboelses- eller byggeret
Skadeserstatninger, der har ramt dig som ejer, fører eller bruger af motordrevet køretøj eller anhænger
Skadeserstatninger, der har ramt dig som ejer, fører eller bruger af vand- eller luftfartøj
Skader på ejendele, som tilhører dig selv • Skader på ejendele i den udstrækning skaderne skal dækkes af primær forsikring
Skader på ejendele, som du har opbevaret, lejet eller lånt eller på anden vis haft mere end kortvarig kontakt med
skadeserstatninger som har forbindelse til din erhvervs- eller tjenesteudøvelse eller anden erhvervsvirksomhed
Skadeserstatninger i den udstrækning du har påtaget dig ansvar ud over gældende skadeserstatningsret.
Skader som du har forårsaget på nærtbeslægtede, rejseledsager eller pårørende.
Skader forvoldt med droner
10.4 Selvrisiko
Ansvarsdækningen gælder med en selvrisiko på DKK 2.000.
10.5 Procedure i tilfælde af skader
Ved behov for hjælp, kontakt SOS Internationals alarmcentral på telefon:
+45 38 48 92 89.

11. Retshjælp i udlandet
11.1 Forsikringssum
Erstatningen under denne dækning er begrænset til DKK 100.000.
11.2 Dækningsomfang
Forsikringen erstatter nødvendige og rimelige omkostninger til retssager i udlandet i forbindelse med tvister eller kriminalsager du som privatperson og rejsende bliver involveret i under forsikringsperioden. En forudsætning for at få udbetalt fuld erstatning er at du i forvejen giver forsikringsselskabet eller dettes udpegede repræsentant mulighed for at godkende dit valg af juridisk bistand.
11.3 Undtagelser
Der betales ikke erstatning for omkostninger, som ifølge lov, dom, aftale eller anden overenskomst skal betales af andre. Der betales ej heller erstatning for omkostninger der opstår ved eller stammer fra:
Forretningstransaktioner, ejerskab af fast ejendom
Kontrakter eller aftaler mellem dig selv og andre om overtagelse af rettigheder eller pligter over for tredjemand
At du er ejer, fører eller bruger af motordrevet køretøj
Skader som du har forvoldt ved forsæt, eller i forbindelse med at du har begået en kriminel handling
Såkaldte 'contingency fees' eller omkostninger, der afhænger af retssagens udfald
Sager af familieretlig karakter
Kriminalsager hvor du selv er anklaget.
11.4 Selvrisiko
Retshjælpsdækningen gælder med en selvrisiko på minimum DKK 5.000 eller 10 % af omkostningerne.

11.5 Procedure i tilfælde af skader
Ved behov for hjælp, kontakt SOS Internationals alarmcentral på telefon:
+45 38 48 92 89.
En forudsætning for at få udbetalt fuld erstatning er at du i forvejen giver forsikringsselskabet eller dettes udpegede repræsentant mulighed for at godkende dit valg af juridisk bistand.

12. Hjemkaldelse
12.1 Forsikringssum
Erstatningen under denne dækning er ubegrænset.
12.2 Dækningsomfang
Forsikringen dækker rimelige ekstraudgifter (maks. ordinært rutefly, økonomiklasse), for forsikrede og en medrejsende, hvis forsikrede hjemkaldes til Danmark på grund af: • Dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af et alvorligt ulykkestilfælde eller som følge af en akut alvorlig sygdom blandt følgende personer i Danmark:
Dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af et alvorligt ulykkestilfælde eller som følge af en akut alvorlig sygdom blandt følgende personer i Danmark:
- Forsikredes husstand
- Forsikredes børn, svigerbørn eller børnebørn
- Forsikredes forældre, svigerforældre eller bedsteforældre
- Forsikredes søskende
Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed, såfremt politirapport foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet
Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, såfremt politirapport foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet
Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed (undtagelse for forsikringsdækning i forbindelse med strejke, jf. punkt 18.1, finder således ikke anvendelse på disse arbejdsnedlæggelser).
12.3 Undtagelser
Der ydes ikke dækning for hjemkaldelse såfremt denne alene vil kunne medføre et hjemkomsttidspunkt ligger mindre end 24 timer forud for den oprindeligt planlagte ankomst, eller det foreligger oplyst at den person der er årsag til rejseafbrydelsen vil være udskrevet fra hospitalet på hjemkomsttidspunktet.
12.4 Særlige bestemmelser
Børn under 18 år, som rejser sammen med deres forældre, kan også foretage hjemkaldelse, såfremt forældrene foretager hjemkaldelse i henhold til pkt. 12.2. Det er en betingelse for erstatning, at forsikringsbegivenheden (årsagen til hjemkaldelsen) er indtrådt efter forsikredes afrejse.
12.5 Procedure i tilfælde af skader
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til SOS Internationals alarmcentral på telefon: +45 38 48 92 89 der afgør om hjemrejse kan foretages. Efter hjemkomst sendes de originale regninger for ekstra transportudgifter, lægeerklæring, dødsattest eller politianmeldelse til SOS International.
Hvis rejsen genoptages dækkes rimelige ekstra transportudgifter til returrejse. Det forudsættes dog at der er mindst 15 dage tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge den ordinære billet/rejseplan.

13. Tabte rejsedage

13.1 Forsikringssum
Erstatningen under denne dækning er begrænset til rejsens pris, dog højst DKK 30.000 per forsikret person eller DKK 100.000 per husstand.
13.2 Dækningsomfang
Forsikringen kan give erstatning for tabte feriedage såfremt forsikrede, efter rejsens start bliver akut syg eller kommer til skade og derved:
Hospitalsindlægges
Ordineres sengeleje af behandlende læge
Hjemtransporteres
Ifølge lægeerklæring ikke kan udøve den aktivitet, som var rejsens primære formål*
Eller hjemkaldes, jf. paragraf 12 ”Hjemkaldelse”.
Ved hjemkaldelse ydes erstatning med et beløb svarende til en dagsandel af rejsens pris, for de feriedage der bliver ødelagt som følge af ovenstående. Rejsens pris udgør dokumenterede udgifter til transport og ophold.
* Skader opstået som følge af skisport, giver ikke ret til tabte rejsedage ved skiferie
13.3 Persongrupper
Der ydes udelukkende erstatning til en af nedennævnte persongrupper:
Forældre, der rejser med egne hjemmeboende børn. Bliver et eller flere af familiens medlemmer berettiget til erstatning, jf. pkt. 13.2, dækker forsikringen tabte feriedage for 2 personer.
I forbindelse med hjemtransport, og hjemkaldelse jf. pkt. 2 og pkt. 12, dækker forsikringen tabte feriedage for hele familien forældre samt hjemmeboende børn, og er forsikrede berettiget til erstatning på baggrund af hjemkaldelse dækkes alene for den/de, der vælger at afbryde rejsen.
For øvrige punkter under 13.2, dækker for Forsikrede samt en rejseledsager, der har samme rejseperiode som forsikrede og har købt rejsen for at foretage den sammen med forsikrede.
Er forsikrede berettiget til erstatning på baggrund af at den primære aktivitet ikke kan udføres udbetales der alene erstatning for skadelidte.
Er forsikrede berettiget til erstatning på baggrund af hjemkaldelse dækkes alene for den/de, der vælger at afbryde rejsen.
Det er et krav for dækning af mistede feriedage at de enkelte personer er dækket/omfattet af en Globe Rejseforsikring.
13.4 Begrænsninger
Der ydes maksimalt én gang erstatning for ødelagt ferie pr. person pr. rejsedag. Den dag forsikrede af behandlende læge bliver ordineret sengeleje, hospitalsindlagt, afbryder sin rejse, eller den første dag, hvor forsikrede ikke kan udøve den planlagte ferieaktivitet jf. pkt. 13.2, betragtes som karensdag, hvor forsikringen ikke erstatter tabte feriedage. Det samme gør sig gældende for den planlagte hjemrejsedag, for hvilken der således ikke ydes erstatning.
Der ydes ikke erstatning ud over forsikringsperioden, ligesom perioden for en lægeordination tidligst regnes fra første lægebesøg, og alene kan ordineres af den lokale læge på feriestedet.
Skader opstået som følge af skisport giver ikke ret til dækning af tabte feriedage.
13.5 Særlige bestemmelser
Det er en betingelse for erstatningen, at forsikrede fremskaffer en lægeerklæring fra den lokalt autoriserede behandlende læge. I tilfælde af, at erklæringen fra behandlende læge ikke direkte anviser sengeleje eller bekræfter at forsikrede har været ude af stand til at udøve den planlagte ferieaktivitet, jf. pkt. 13.2, vurderer SOS Internationals læge på baggrund af diagnosen om forsikrede er berettiget til erstatning.
13. 6 Procedure i tilfælde af skader
Efter hjemkomst sendes lægeerklæring, dødsattest, rejsebevis/dokumentation for rejsens pris og varighed samt dokumentation for den tegnede Globe Rejseforsikring til SOS International.

14. Fysioterapi

14.1 Forsikringssum
Erstatningen under denne dækning kan maks. udgøre DKK 10.000.
14.2 Dækningsomfang
Forsikringen dækker op til 5 lægeordinerede behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor eller anden lignende behandling i forbindelse med akut sygdom/tilskadekomst.
14.3 Begrænsninger
Det er en betingelse for dækningen, at paragraf 1. ”Akut sygdom” dækker i forbindelse med skadetilfældet, og der dækkes kun behandlinger på rejsen, og ikke efter hjemkost til Danmark.
14.4 Procedure i tilfælde af skader
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til SOS Internationals alarmcentral for godkendelse og eventuel garantistillelse. Efter hjemkomsten sendes originale regninger til SOS International.

15. Krisehjælp

15.1 Forsikringssum
Erstatningen under denne dækning er ubegrænset.
15.2 Dækningsomfang
Dækningen omfatter de af forsikringen omfattede personer, som var til stede ved skadetilfældets opståen.
Forsikringen giver ret til kriseterapi til forsikrede, som under rejse kommer ud for en af nedenstående hændelser, som har medført en akut psykisk krise:
Røveri
Overfald eller trusler
Ulykke
Brand, eksplosion eller indbrud
Trafikulykke
Forsikringen omfatter kriseterapi på stedet, og afsluttes senest ved ankomst til Danmark. Kriseterapien ydes af alarmcentralens kriseteam.

15.3 Procedure i tilfælde af skader
SOS Internationals alarmcentral afgør , hvorvidt der skal iværksættes krisehjælp. Ved behov for kriseterapi kontaktes SOS Internationals alarmcentral på +45 38 48 92 89, som vurderer behovet og træffer endelig beslutning vedrørende krisehjælp/udsendelse af kriseteam.
Røveri, overfald, trusler, indbrud samt trafikulykker skal anmeldes til nærmeste politi.

16. Evakuering

16.1 Forsikringssum
Erstatningen under denne dækning er begrænset til DKK 50.000. For bagage op til DKK 5.000.
16.2 Dækningsomfang
I tilfælde af at der i det område hvor forsikrede befinder sig bliver overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende tilstande eller epidemier, og under forudsætning af at det danske Udenrigsministerium anbefaler evakuering, dækker forsikringen:
Udgifter til evakuering under forudsætning af at denne finder sted i henhold til Udenrigsministeriets anbefaling
Tab eller beskadigelse af bagage, som forsikrede må efterlade i forbindelse med en evakuering, med op til DKK 5.000, dog ikke rede penge.
16.3 Procedure i tilfælde af skader
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til SOS Internationals alarmcentral på tel. +45 38 48 92 89, som kan være behjælpelig med at arrangere transport, ophold mv.

17. Selvrisikodækning

17.1 Dækningsomfang
Rammes forsikrede af en skade omfattet af rejsedækningens indeholdt i forsikredes indbo- eller årsrejseforsikring, dækker forsikringen den selvrisiko der gælder under disse forsikringer for den aktuelle skade, dog maks. DKK 2.000.
Såfremt den aktuelle skade er mindre end selvrisikoen, og forsikrede således ikke er berettiget til erstatning, dækker forsikringen den forsikredes faktiske udgifter eller tab op til DKK 2.000 under forudsætning af at den aktuelle skade indtræffer under den udlandsrejse, hvortil forsikringen er købt, og at skadebegivenheden ville være omfattet af indbo- eller årsrejseforsikringen.
Derudover dækker rejseforsikringen udgifter til selvrisiko under motorkøretøjets kaskoforsikring i forbindelse med en kaskoskade på personbil, motorcykel eller knallert lejet i udlandet op til DKK 10.000.
17.2 Undtagelser
Rejseforsikringen dækker ikke:
Hvis din lejede personbil, motorcykel eller knallert ikke er kaskoforsikret
Hvis du efter lovgivningen i det land udlejningen sker, ikke havde ret til at føre køretøjet

17.3 Procedure i tilfælde af skader
Efter hjemkomst indsendes skadeopgørelse fra forsikredes indbo- eller årsrejseforsikringsselskab bilagt dokumentation for hvor og hvornår skaden er sket till SOS International. Ved skade i forbindelse med leje af motorkøretøjet indsendes originale kvitteringer og skadesopgørelser fra udlejningsfirmaets forsikringsselskab m.v. til SOS International.

18. ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING (tilvalg fremgår af policen)

18.1 Omfang

Forsikringen gælder, hvis forsikringstageren, før rejsen er påbegyndt, bliver tvunget til at afbestille rejsen fordi:
Forsikringstageren, en medrejsende eller en nær pårørende rammes af akut alvorlig sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald,.
Forsikringstageren, efter at aftalen er blevet indgået, rammes af en hændelse af så alvorlig karakter, at det ikke med rimelighed kan forlanges, at den rejsende skal gennemføre rejsen. Den rejsende må ikke have haft herredømme over hændelsen og må ikke have haft kendskab til den på bestillingstidspunktet. En sådan hændelse kan eksempelvis være brand i egen bolig.
Forsikringstageren bliver opsagt på grund af nedskæringer.
18.2 Begrænsninger og undtagelser
Forsikringen gælder ikke:
Ved betaling/delbetaling af rejsearrangementet foretaget inden købet af forsikringen
Efter at rejsen er påbegyndt
Ved sygdom, som var kendt (diagnosticeret) på tidspunktet for bestillingen af rejsearrangementet eller som skyldes indtagelse af alkohol, andre rusmidler, sovemedicin eller narkotiske stoffer eller som ikke er af akut karakter.
Ved kroniske sygdommes/infektionstilstande/psykiske lidelser medmindre Forsikringstageren har været symptomfri eller upåvirket de seneste seks måneder regnet fra det tidspunkt hvor rejsen blev booket.
Skader som forsikringstageren har forårsaget selv ved grov uagtsomhed eller forsæt.
Hvis lægeattesten ikke er SOS International i hænde senest 14 dage efter afbestillingsdatoen.
Ved sygdom, ulykke eller anden følgevirkning af graviditet eller fødsel.
Omkostninger, der skyldes Forsikringstagerens forsinkelse med afbestilling af rejsearrangementet.
Omkostninger, der kan dækkes af anden forsikring, herunder anden afbestillingsforsikring.
Rejsearrangementer , der aflyses af rejsearrangøren/flyselskabet.
Flyskatter, sikkerhedsafgifter og eventuelle dertilhørende ekspeditionsomkostninger, der tilbagebetales af flyselskabet.
Rejsearrangementer der aflyses som følge af konkurs, der medfører at kravet kunne være omfattet af dækning af rejsegarantifonden eller tilsvarende, naturkatastrofer eller krav fra myndigheder.
Flyselskabets konkurs, såfremt forsikringen blev købt mens flyselskabet var under rekonstruktion, insolvent, konkurs eller tilsvarende.
Årsafbestillingsforsikringen skal have været trådt i kraft i mindst 14 dage før tidspunktet for afrejsen, for at der er dækning for den pågældende rejse.

18.3 Erstatningssum
Forsikringen dækker med den valgte sum der er anført på policen.

Under forudsætning af at forsikringsvilkårene er opfyldt, og skaden er erstatningsberettiget, refunderer forsikringen den del af rejsens/rejsearrangementet pris, som ikke tilbagebetales i henhold til de afbestillingsregler der gælder for det købte. Ved fastsættelse af rejsens pris indregnes ikke det beløb, som den rejsende har betalt for afbestillingsforsikring.
18.4. Selvrisiko
Forsikringen dækker uden selvrisiko.
18.5 Afbestilling af rejse
Afbestilling skal ske omgående, så snart den rejsende bliver klar over at rejsen ikke kan gennemføres. Ved sygdom eller ulykkestilfælde skal der kunne fremvises lægeattest, udarbejdet senest på afrejsedagen. Lægeattest, hvor lægen fraråder den rejsende at gennemføre rejsen, skal være SOS International i hænde senest 14 dage efter afbestillingsdatoen. Omkostninger til indhentning af lægeattest er ikke dækket af forsikringen. Såfremt Forsikringstageren venter og ser tilstanden an, sker dette på egen økonomisk risiko.
Ved andre hændelser kræves der attest fra forsikringsselskab, politimyndighed eller lignende.
18.6. Skadeanmeldelsen
Erstatningsberettiget skade skal anmeldes til SOS International. Med anmeldelsen skal følgende fremsendes:
Dokumentation for at rejsen er aflyst af rejsebureau eller lignende
Lægeerklæring eller anden dokumentation, der kan være af betydning for vurdering af skaden
Original dokumentation for, at rejsebureauet ikke har refunderet købesummen samt for rejsearrangementets totale pris
Kvittering eller tilsvarende for betaling af rejsearrangementet
Politianmeldelsen eller anden dokumentation af betydning for bedømmelse af skade i hjemmet.
Anden dokumentation, der er nødvendig for bedømmelse af skaden.
Lægeerklæring skal udstedes af en legitimeret og upartisk læge senest på afrejsedagen. Det skal fremgå af lægeerklæringen, at lægen udtrykkeligt fraråder at rejse.
Derudover skal lægeerklæringen indeholde oplysninger om diagnose, dato for første behandling eller undersøgelse, samt dato for den behandling eller undersøgelse, der ligger til grund for, at lægen fraråder Forsikringstageren at rejse. For ikke at mindske muligheden for at opnå erstatning skal du anmelde skader så snart som muligt og ikke senere end seks måneder efter skadesdatoen. Skadesanmeldelsen skal indeholde oplysninger om andre forsikringer, der dækker skaden helt eller delvist.
Skadesanmeldelsen skal indsendes til:
SOS International, Nitivej 6, 2000 Frederiksberg
Anmeldes online på www.sos.eu

19. Generelle bestemmelser

19.1 Undtagelser Generelle undtagelser til alle forsikringens dækninger:
Forsikringen dækker ikke fremkaldelse af en forsikringsbegivenhed som følge af:

19.2 Rejser, som de danske myndigheder fraråder
Forsikringen dækker ikke rejser til områder, som det danske udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed fraråder privatpersoner at rejse til.
Du skal selv holde dig orienteret, om din rejsedestination er omfattet af dette. Det kan du gøre på www.um.dk
19.3 Forsæt, grov uagtsomhed, selvforskyldt beruselse
Forsikringen dækker ikke en skade, der er en direkte, eller indirekte følge af:
Forsikredes forsæt. Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand og tilregnelighed
Forsikredes grove uagtsomhed.
Forsikredes selvforskyldte beruselse, selvforskyldte påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer. Undtagelsen gælder dog ikke punkterne 1 ”Akut sygdom”, 2 ”Hjemtransport”, 3 ”Sygeledsagelse”, 4 ”Tilkaldelse”

19.4 Forsikredes deltagelse i forskellige aktiviteter
Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte, eller indirekte følge af:
Forsikredes deltagelse i slagsmål
Forsikredes overtrædelse af straffeloven
Forsikredes deltagelse eller træning i:
- Professionel sport, dvs., hvor sporten er forsikredes hovederhverv
- Bjergbestigning*
- Ekspeditioner*
- Faldskærmsudspring
Forsikringen dækker endvidere ikke:
Aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende
Strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse
Skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald
Behandlingsrejser, kur-/rekreationsophold.
Omkostninger i forbindelse med ulykker relateret til erhvervsmæssigt fysisk arbejde.
Omkostninger for ulykker, hvor Forsikringstageren har udsat sig for en åbenbar risiko for skade.
Omkostninger som følge af selvmord, selvmordsforsøg, kriminel handling eller deltagelse i slagsmål, som ikke kan karakteriseres som selvforsvar.
Omkostninger som skyldes at et fartøj eller fly som følge af Forsikringstagerens skade eller sygdom må ændre fartplan.
Omkostninger for ulykker som følge af flyvning som andet end passager på et nationalitetsbestemt fly (rutefly eller charter).
Omkostninger som følge af rutinemæssige helbreds- eller tandundersøgelser.
Omkostninger, der kan erstattes fra anden side i henhold til lov, anden regulering, konvention, EU-aftale, forsikring eller erstatning. Der kan forekomme flere undtagelser og begrænsninger under de enkelte dækninger beskrevet i denne police.

19.5 Force majeure
Forsikringen dækker ikke skader, som skyldes atomkernereaktion eller krig, krigslignende tilstande, borgerkrig, revolution, oprør eller foranstaltning (truffet) af magthaver, der på ubehørig vis har taget magten eller ødelæggelse ved myndigheds indgriben. Forsikringen dækker heller ikke skader, som skyldes en myndigheds ageren.
19.6 Forsikringssum
De forsikringssummer og delsummer, der er anført i betingelserne for de enkelte dækninger, udgør grænsen for forsikringsselskabet erstatningspligt per rejse for alle forsikringsbegivenheder, der indtræder i forsikringsperioden.
19.7 Forsikringsgiver
Forsikringsselskab for denne forsikring er: ETU Forsikring A/S, Hærvejen 8, 6230 Rødekro
19.8 Overdragelse af erstatningskrav
Ingen kan uden Forsikringsselskabets samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen.
19.9 Regres
I tilfælde af udbetalinger i medfør af nærværende police indtræder Forsikringsselskabet i alle sikredes rettigheder desangående.

19.10 Forsikring i andet selskab
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i et andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring, således at erstatningen i det indbyrdes forhold mellem selskaberne betales forholdsmæssigt af selskaberne.

19.11 Anmeldelse af skade
Anmeld skader online på www.sos.eu
Ved enhver skade skal skadeanmeldelsen udfyldes med nøjagtige oplysninger om skadeforhold, bilagt kopi af rejsebevis, originalbilag samt dokumentation og sendes til:
SOS International, Nitivej 6, 2000 Frederiksberg. Døgnalarm: +45 38 48 92 89
Forsikringstageren har oplysningspligt til selskabet om alle informationer, der kan belyse sagen, og er herunder forpligtet til at udfærdige og levere dokumenter herunder sygejournaler, regnskabsmateriale og kontoudskrifter mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab.
19.12 Udbetaling
Udbetaling af erstatning skal ske senest 30 dage efter at Forsikringstageren har udført de pligter , der påhviler Forsikringstageren i forhold til erstatningsudbetalingen. Ved udbetaling af erstatning indtræder Forsikringsselskabet i Forsikringstagerens ret i forhold til tredjepart.
19.13 Forældelse
Forsikringstageren mister sin ret til at gøre krav på erstatning, hvis kravet ikke fremsættes mod Forsikringsselskabet inden tre år efter, at Forsikringstageren fik eller burde have fået kendskab til, at Forsikringstageren havde et krav, og under alle omstændigheder senest 10 år efter kravets forfaldstid.
19.14 Fortrydelsesret
For forsikringer, der dækker i mere end én måned, har forsikringstageren fortrydelsesret på følgende vilkår: Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har indgået aftalen om forsikring. Du har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har læst forsikringsbetingelserne. Hvis du f.eks. indgår aftalen om forsikring mandag den 1. og også har fået forsikringsbetingelserne på det tidspunkt, har du frist til og med mandag den 15. Har du først modtaget forsikringsbetingelserne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, den 5. juni, juleaftensdag, den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til følgende hverdag. Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette Globe Rejseforsikring om, at du har fortrudt aftalen. Underretter du Globe Rejseforsikring pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare kvitteringen.
19.15 Ankenævn:
Hvis forsikrede bliver uenig med selskabet om forsikringen, og en fornyet henvendelse ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til:
Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegards Gade 2 DK-1572 København V, Tlf.nr. 33 15 89 00
19.16 Lovgivning
Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen.

Det siger kunderne

Nyheder

INGEN RISIKO

Såfremt aupair ikke kommer får du hele præmien retur!

Ændringer? Hvis det bliver nødvendigt at ændre policen, skifte aupair, eller stoppe forsikringen hvis aupair fx. rejser før tid, så tilbagebetaler vi præmien for den ubrugte periode uden omkostninger!

 

Vores forsikringer

FORSIKRINGSBETINGELSER
- Ulykke/hjemtransport
- Arbejdsskade

ØVRIGE FORSIKRINGER
Globe Agentur

Globe Aupairforsikring

Amagertorv 27, 2.
1160  København K

+45 77 345 347
kontakt[at]globeaupairforsikring.dk

MC Visa JCB CUP AMEX DK 43px